Valtiopaivaasia HE 159/2005

HE 159/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi kotikuntalain ja väestötietolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
955/2005
Sopimussarja
95/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kotikuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
956/2005
Sopimussarja
97/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki väestötietolain muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
957/2005
Sopimussarja
99/2006
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välinen väestön rekisteröintiä koskeva sopimus

Asetuksen voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1069/2006
Sopimussarja
96/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki kotikuntalain muuttamisesta

3. Laki väestötietolain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välinen väestön rekisteröintiä koskeva sopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.2005

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2005 Päättynyt PTK 107/2005 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 17/2005 vp
Valmistunut

10.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Tukholmassa 1 päivänä marraskuuta 2004 tehdyn Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2005 Päättynyt PTK 118/2005 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2005 Päättynyt PTK 119/2005 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2005

​​​​