Valtiopaivaasia HE 159/2012

HE 159/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
909/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
910/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lastensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
911/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
912/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
913/2012
Päätös

Hyväksytty

6. Laki terveydenhuoltolain 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
914/2012
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

7. Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
915/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

3. Laki lastensuojelulain muuttamisesta

4. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 b §:n muuttamisesta

6. Laki terveydenhuoltolain 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.11.2012

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Väärälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2012 Päättynyt PTK 109/2012 9
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 26/2012 vp
Valmistunut

04.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 1.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään uusi 7. lakiehdotus.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 13/2012 vp
Valmistunut

28.11.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2012 Poistettu PTK 125/2012 17
11.12.2012 Päättynyt PTK 126/2012 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2012 Keskeytetty PTK 131/2012 4
18.12.2012 Päättynyt PTK 132/2012 10 12,13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2012