Valtiopaivaasia HE 159/2013

HE 159/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain sekä kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.02.2014

Säädöskokoelma
1134/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.02.2014

Säädöskokoelma
1135/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

2. Laki kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.2013

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Paakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2013 Päättynyt PTK 103/2013 3
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 11/2013 vp
Valmistunut

27.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2013 Päättynyt PTK 123/2013 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2013