Valtiopaivaasia HE 159/2014

HE 159/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
978/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
979/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
980/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
981/2014
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

5. Laki rajavartiolain 80 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
982/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki poliisilain 8 luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
983/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta

2. Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

3. Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.09.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Työmarkkinalakimies Kannisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.2014 Päättynyt PTK 86/2014 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 17/2014 vp
Valmistunut

24.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina. että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään uusi 5. ja 6. lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 107/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2014 Päättynyt PTK 108/2014 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotettujen uusien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2014 Päättynyt PTK 112/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetut uudet 5. ja 6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.2014