HE 16/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

06.04.2001

Voimaantulo

01.05.2001

Säädöskokoelma
326/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallintojohtaja Mattlin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.02.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.02.2001 Päättynyt PTK 17/2001
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/2001 vp
Valmistunut

07.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.2001 Päättynyt PTK 24/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.03.2001 Päättynyt PTK 27/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.03.2001

Vastaus
EV 22/2001 vp