HE 16/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
59/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisilain 28 ja 29 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
60/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
61/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki poliisilain 28 ja 29 §:n muuttamisesta

3. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

4. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.03.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.03.2005 Päättynyt PTK 26/2005
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2005 vp
Valmistunut

22.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2. lakiehdotus hylätään, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.2005 Keskeytetty PTK 125/2005
25.11.2005 Päättynyt PTK 126/2005 34-37
Päätös

1. ja 3.-4. lakiehdotukset hyväksyttiin ja 2. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2005 Päättynyt PTK 127/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. , 3. ja 4. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.01.2006

Vastaus
EV 164/2005 vp