Valtiopaivaasia HE 16/2006

HE 16/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rautatielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Rautatielaki

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
555/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
556/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
557/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
558/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Rautatielaki

2. Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

4. Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.03.2006

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pennanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.03.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.2006 Päättynyt PTK 26/2006 5
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 11/2006 vp
Valmistunut

31.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2006 Päättynyt PTK 65/2006 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2006 Päättynyt PTK 68/2006 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.2006

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​