HE 16/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2007

Voimaantulo

01.08.2007

Säädöskokoelma
756/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sinisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.05.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.2007 Päättynyt PTK 29/2007
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/2007 vp
Valmistunut

08.06.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 37/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.06.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2007 Päättynyt PTK 39/2007
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2007 Päättynyt PTK 42/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2007

Vastaus
EV 11/2007 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin