HE 16/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

23.07.2008

Säädöskokoelma
294/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

23.07.2008

Säädöskokoelma
295/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

2. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Vuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.02.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.2008 Päättynyt PTK 18/2008
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2008 vp
Valmistunut

14.03.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.03.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 26/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.03.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.2008 Päättynyt PTK 27/2008
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.04.2008 Päättynyt PTK 30/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.04.2008

Vastaus
EV 29/2008 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin