HE 16/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen (SopS 49 ja 50/1988) 92 artiklan mukaisen selityksen peruuttaminen

Asetuksen voimaantulo

01.06.2012

Säädöskokoelma
265/2012
Sopimussarja
30/2012
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

01.06.2012

Sopimussarja
31/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen (SopS 49 ja 50/1988) 94 artiklan mukaisen selityksen antaminen

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen (SopS 49 ja 50/1988) 92 artiklan mukaisen selityksen peruuttaminen

2. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen (SopS 49 ja 50/1988) 94 artiklan mukaisen selityksen antaminen

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Antila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2011 Päättynyt PTK 27/2011
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2011 vp
Valmistunut

30.09.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy peruutettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen, jonka mukaan Suomi ei sitoudu noudattamaan yleissopimuksen II osaa, ja että eduskunta hyväksyy annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen, että yleissopimusta ei sovelleta kauppaa koskevien sopimusten tekemiseen, kun sopijapuolten liikepaikat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Islannissa tai Norjassa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 46/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.2011 Päättynyt PTK 47/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimukseen annetun selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen antamisen. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.10.2011

Vastaus
EV 21/2011 vp