Valtiopaivaasia HE 16/2013

HE 16/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki poliisilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1168/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kilpailulain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1169/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuluttajaturvallisuuslain 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1170/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki pelastuslain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1171/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rautatielain 78 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1172/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1173/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1174/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1175/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 62 §:n 1 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1176/2013
Päätös

Hyväksytty

10. Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1177/2013
Päätös

Hyväksytty

11. Laki jätelain 135 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1178/2013
Päätös

Hyväksytty

12. Laki biopankkilain 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1179/2013
Päätös

Hyväksytty

13. Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1180/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisilain muuttamisesta

2. Laki kilpailulain 37 §:n muuttamisesta

3. Laki kuluttajaturvallisuuslain 46 §:n muuttamisesta

4. Laki pelastuslain 41 §:n muuttamisesta

5. Laki rautatielain 78 §:n muuttamisesta

6. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta

7. Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

8. Laki eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

9. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 62 §:n kumoamisesta

10. Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 48 §:n muuttamisesta

11. Laki jätelain 135 §:n muuttamisesta

12. Laki biopankkilain 38 §:n muuttamisesta

13. Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.03.2013

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meriniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.2013 Päättynyt PTK 28/2013 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 20/2013 vp
Valmistunut

10.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-13. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 33/2013 vp
Valmistunut

20.11.2013

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 21/2013 vp
Valmistunut

03.12.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2013 Poistettu PTK 127/2013 11
11.12.2013 Päättynyt PTK 128/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 5 luvun 54 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2013