HE 16/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

15.07.2014

Säädöskokoelma
410/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki jätelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ympäristöneuvos Pfister

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.03.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.2014 Päättynyt PTK 31/2014
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/2014 vp
Valmistunut

25.04.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 45/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.04.2014 Päättynyt PTK 46/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.2014 Päättynyt PTK 47/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.05.2014

Vastaus
EV 36/2014 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin