HE 160/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien menettelysäännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1312/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1313/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 8 f ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1314/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vammaistukilain 7 d ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1315/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1316/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1317/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1318/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1319/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1320/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki asumistukilain 20 ja 22 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1321/2003
Päätös

Hyväksytty

11. Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1322/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1323/2003
Päätös

Hyväksytty

13. Laki sotilasavustuslain 21 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1324/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1325/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 8 d ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1326/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki kuntoutusrahalain 28 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1327/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

17. Laki äitiysavustuslain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1328/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

18. Laki lapsilisälain 15 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1329/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

19. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1330/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

3. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 8 f ja 9 §:n muuttamisesta

4. Laki vammaistukilain 7 d ja 8 §:n muuttamisesta

5. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta

6. Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta

7. Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

8. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

9. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

10. Laki asumistukilain 22 a §:n muuttamisesta

11. Laki opintotukilain muuttamisesta

12. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

13. Laki sotilasavustuslain 21 a §:n muuttamisesta

14. Laki sairausvakuutuslain 48 ja 56 a §:n muuttamisesta

15. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 8 d ja 14 §:n muuttamisesta

16. Laki kuntoutusrahalain 28 d §:n muuttamisesta

17. Laki äitiysavustuslain 13 a §:n muuttamisesta

18. Laki lapsilisälain 15 d §:n muuttamisesta

19. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 d §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Levander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

29

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 29/2003 vp
Valmistunut

10.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-8., 10. ja 12. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 9., 11, ja 13.-19. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2003 Päättynyt PTK 110/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2003 Päättynyt PTK 113/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2003

Vastaus
EV 125/2003 vp