Valtiopaivaasia HE 160/2007

HE 160/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Päätökset

1. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
267/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

25.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
268/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki autoverolain muuttamisesta

2. Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 4 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.11.2007

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sinisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007 19
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/2008 vp
Valmistunut

28.03.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.04.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.2008 Päättynyt PTK 32/2008 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.04.2008 Keskeytetty PTK 34/2008 4
09.04.2008 Päättynyt PTK 35/2008 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.04.2008

​​​​