HE 160/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
267/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

25.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
268/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki autoverolain muuttamisesta

2. Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 4 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sinisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/2008 vp
Valmistunut

28.03.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.04.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.2008 Päättynyt PTK 32/2008
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.2008 Keskeytetty PTK 34/2008
09.04.2008 Päättynyt PTK 35/2008 1
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.04.2008

Vastaus
EV 35/2008 vp