Valtiopaivaasia HE 160/2010

HE 160/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1405/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1406/2010
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1407/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Valli-Lintu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2010 Päättynyt PTK 94/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/2010 vp
Valmistunut

30.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 15/2010 vp
Valmistunut

29.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 12/2010 vp
Valmistunut

19.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2010 Päättynyt PTK 125/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2010

​​​​