HE 160/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1405/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1406/2010
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1407/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Valli-Lintu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.2010 Päättynyt PTK 94/2010
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/2010 vp
Valmistunut

30.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 15/2010 vp
Valmistunut

29.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 12/2010 vp
Valmistunut

19.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2010 Päättynyt PTK 125/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2010

Vastaus
EV 235/2010 vp