HE 161/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion liikelaitoksista

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
1185/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion liikelaitoksista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vasiljeff

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.2002 Päättynyt PTK 107/2002
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 31/2002 vp
Valmistunut

22.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana, paitsi 10 §:n 2 momentin 9 kohta ja 19 §:n 1 momentti muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.2002 Päättynyt PTK 143/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2002 Päättynyt PTK 147/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2002

Vastaus
EV 196/2002 vp