Valtiopaivaasia HE 161/2003

HE 161/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (solvenssi I)

Päätökset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
416/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
417/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
418/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
419/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.2003

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylimatemaatikko Pulkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 30
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/2004 vp
Valmistunut

01.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 2/2004 vp
Valmistunut

19.02.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 37/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.04.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.04.2004 Päättynyt PTK 38/2004 15
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.2004 Päättynyt PTK 44/2004 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.2004