HE 161/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki päästökauppalain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

12.02.2007

Säädöskokoelma
108/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki päästökauppalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Janka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/2006 vp
Valmistunut

10.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 31 a ja 31 n § sekä voimaantulosäännös muutettuina, että lakialoite LA 107/2006 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 143/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.01.2007 Keskeytetty PTK 144/2006
19.01.2007 Päättynyt PTK 145/2006 5-9
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.01.2007 Keskeytetty PTK 146/2006
24.01.2007 Päättynyt PTK 147/2006 1
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.01.2007

Vastaus
EV 265/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot