HE 161/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

Vahvistettu

25.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
284/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kostama

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/2008 vp
Valmistunut

14.03.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.03.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 26/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.03.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.2008 Päättynyt PTK 27/2008
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.04.2008 Päättynyt PTK 30/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.2008

Vastaus
EV 31/2008 vp