HE 162/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion talousarviosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1109/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1110/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1111/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1112/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion talousarviosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

2. Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

3. Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Isotalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.2001 Päättynyt PTK 111/2001
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/2001 vp
Valmistunut

09.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2001 Päättynyt PTK 131/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2001 Päättynyt PTK 135/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2001

Vastaus
EV 153/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin