Valtiopaivaasia HE 162/2003

HE 162/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Työelämän tietosuojalaki )

Päätökset

1. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
759/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
760/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
761/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
762/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki valtion virkamieslain 8 b ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
763/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
764/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

2. Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta

3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

5. Laki valtion virkamieslain 8 b ja 19 §:n muuttamisesta

6. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.2003

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 31
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 8/2004 vp
Valmistunut

21.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1.- 4. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/2004 vp
Valmistunut

23.04.2004

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 12/2004 vp
Valmistunut

19.05.2004

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 7/2004 vp
Valmistunut

06.05.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.06.2004 Keskeytetty PTK 81/2004 6
23.06.2004 Päättynyt PTK 82/2004 3 52, 53
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.06.2004 Päättynyt PTK 83/2004 5 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 8 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2004