HE 162/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Työelämän tietosuojalaki)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
759/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
760/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
761/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
762/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki valtion virkamieslain 8 b ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
763/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
764/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

2. Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta

3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

5. Laki valtion virkamieslain 8 b ja 19 §:n muuttamisesta

6. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

31

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 8/2004 vp
Valmistunut

21.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1.- 4. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/2004 vp
Valmistunut

23.04.2004

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 12/2004 vp
Valmistunut

19.05.2004

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 7/2004 vp
Valmistunut

06.05.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.06.2004 Keskeytetty PTK 81/2004
23.06.2004 Päättynyt PTK 82/2004 52, 53
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.06.2004 Päättynyt PTK 83/2004 7
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 8 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2004

Vastaus
EV 114/2004 vp