HE 162/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1336/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Säädöskokoelma
1337/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

2. Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Ojala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/2006 vp
Valmistunut

14.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 18/2003 vp ja LA 14/2006 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2006 Päättynyt PTK 116/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2006 Päättynyt PTK 118/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

29

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2006

Vastaus
EV 165/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot