HE 162/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
216/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Nyberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.12.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2007 Päättynyt PTK 95/2007
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

24

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 4/2008 vp
Valmistunut

28.02.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.02.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 16/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.2.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.02.2008 Päättynyt PTK 17/2008
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.2008 Päättynyt PTK 18/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2008

Vastaus
EV 16/2008 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin