Valtiopaivaasia HE 162/2012

HE 162/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n sekä korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.02.2013

Säädöskokoelma
79/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.02.2013

Säädöskokoelma
80/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta

2. Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.11.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hallavainio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2012 Päättynyt PTK 113/2012 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/2012 vp
Valmistunut

11.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2012 Poistettu PTK 128/2012 4
13.12.2012 Päättynyt PTK 129/2012 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2012 Päättynyt PTK 131/2012 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2012