HE 163/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1368/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1369/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1370/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1371/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1372/1999
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1373/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1374/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2. Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

3. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta

4. Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

5. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

6. Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta

7. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

25

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 26/1999 vp
Valmistunut

09.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ensimmäinen ja kuudes lakiehdotus hyväksytään muutettuna, toinen, kolmas, neljäs ja seitsemäs lakiehdotus muutoin muuttamattomina paitsi toisen lakiehdotuksen 37 §, kolmannen lakiehdotuksen 14 §, neljännen lakiehdotuksen 17 § ja seitsemännen lakiehdotuksen 14 § muutettuna ja että viides lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 120/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1999 Päättynyt PTK 121/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1999 Päättynyt PTK 122/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1999

Vastaus
EV 137/1999 vp