Valtiopaivaasia HE 163/2013

HE 163/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

14.02.2014

Voimaantulo

14.02.2014

Säädöskokoelma
128/2014
Sopimussarja
56/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Vahvistettu

14.02.2014

Voimaantulo

14.02.2014

Säädöskokoelma
129/2014
Sopimussarja
57/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Puitesopimus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä

Asetuksen voimaantulo

01.06.2014

Säädöskokoelma
399/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Puitesopimus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.2013

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Schalin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.2013 Päättynyt PTK 107/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 6/2013 vp
Valmistunut

13.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 13.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2013 Päättynyt PTK 131/2013 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2013

​​​​