HE 164/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
497/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansanterveyslain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
498/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki erikoissairaanhoitolain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
499/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
500/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työvoimapalvelulain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
501/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
502/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki työntekijäin eläkelain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
503/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki valtion eläkelain 18 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
504/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki kansaneläkelain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
505/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
506/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
507/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
508/2003
Päätös

Hyväksytty

13. Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
509/2003
Päätös

Hyväksytty

14. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
510/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

2. Laki kansanterveyslain 23 §:n muuttamisesta

3. Laki erikoissairaanhoitolain 10 a §:n muuttamisesta

4. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

5. Laki työvoimapalvelulain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

6. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

7. Laki työntekijäin eläkelain 4 §:n muuttamisesta

8. Laki valtion eläkelain 18 b §:n muuttamisesta

9. Laki kansaneläkelain 36 §:n muuttamisesta

10. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

11. Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

12. Laki perusopetuslain muuttamisesta

13. Laki lukiolain muuttamisesta

14. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.2002 Päättynyt PTK 107/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 53/2002 vp
Valmistunut

28.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-6. ja 12.-14. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 7.-11. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 189/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.01.2003 Päättynyt PTK 190/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.02.2003 Päättynyt PTK 194/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.05.2003

Vastaus
EV 265/2002 vp