HE 164/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1216/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1217/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1218/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1219/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1220/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

3. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

5. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.2005 Keskeytetty PTK 108/2005
21.10.2005 Päättynyt PTK 109/2005 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/2005 vp
Valmistunut

08.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 50/2005 vp
Valmistunut

17.11.2005

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 16/2005 vp
Valmistunut

25.11.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.12.2005 pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2005 Päättynyt PTK 134/2005 38-41
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2005 Keskeytetty PTK 136/2005
13.12.2005 Päättynyt PTK 137/2005 5-7
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2005

Vastaus
EV 216/2005 vp