HE 164/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaisetuuksien määrän sekä eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
997/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
998/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
999/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2007

Vahvistettu

17.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1000/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

2. Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta

4. Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2007

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2006 vp
Valmistunut

11.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2006 Keskeytetty PTK 102/2006
18.10.2006 Päättynyt PTK 103/2006 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2006 Keskeytetty PTK 106/2006
25.10.2006 Päättynyt PTK 107/2006 2-3
Istuntopöytäkirjan sivu

26

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2006

Vastaus
EV 129/2006 vp