HE 164/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 2 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
578/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 2 a luvun muuttamisesta

2. Laki uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hartoneva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2008 Päättynyt PTK 3/2008
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/2008 vp
Valmistunut

11.06.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että 2. lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2008 Päättynyt PTK 67/2008
Päätös

1. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 2. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2008 Keskeytetty PTK 68/2008
17.06.2008 Keskeytetty PTK 69/2008 2
18.06.2008 Päättynyt PTK 70/2008 67
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 1. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.06.2008

Vastaus
EV 79/2008 vp