Valtiopaivaasia HE 164/2013

HE 164/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n ja rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.2014

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
146/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.2014

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
147/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta

2. Laki rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Andersson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.2013 Päättynyt PTK 107/2013 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 18/2013 vp
Valmistunut

11.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 3/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2014 Päättynyt PTK 4/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.2014 Päättynyt PTK 6/2014 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.2014

Vastaus
EV 2/2014 vp

​​​​