Valtiopaivaasia HE 164/2014

HE 164/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Sosiaalihuoltolaki

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1301/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lastensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1302/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1303/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1304/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki kansanterveyslain 20 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1305/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1306/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1307/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki päihdehuoltolain 12 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1308/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 d ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1309/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1310/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1311/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1312/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1313/2014
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1314/2014
Päätös

Hyväksytty

15. Laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1315/2014
Päätös

Hyväksytty

16. Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1316/2014
Päätös

Hyväksytty

17. Laki omaishoidon tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1317/2014
Päätös

Hyväksytty

18. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1318/2014
Päätös

Hyväksytty

19. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 82 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1319/2014
Päätös

Hyväksytty

20. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1320/2014
Päätös

Hyväksytty

21. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1321/2014
Päätös

Hyväksytty

22. Laki valmiuslain 88 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1322/2014
Päätös

Hyväksytty

23. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
1323/2014
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

24. Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
1324/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Sosiaalihuoltolaki

2. Laki lastensuojelulain muuttamisesta

3. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

4. Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

5. Laki kansanterveyslain 20 §:n kumoamisesta

6. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain muuttamisesta

7. Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta

8. Laki päihdehuoltolain 12 ja 19 §:n muuttamisesta

9. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta

10. Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta

11. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

12. Laki toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

13. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

14. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

15. Laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta

16. Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2 ja 12 §:n muuttamisesta

17. Laki omaishoidon tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

18. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

19. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 82 §:n muuttamisesta

20. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

21. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta

22. Laki valmiuslain 88 §:n muuttamisesta

23. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.09.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hämeen-Anttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.2014 Päättynyt PTK 89/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/2014 vp
Valmistunut

26.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 3., 5.-10. ja 12.-23. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 4. ja 11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 24. lakiehdotus, että hyväksytään yksi lausuma ja että lakialoite LA 46/2012 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 36/2014 vp
Valmistunut

07.11.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1-23 lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden 24. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Keskeytetty PTK 127/2014 36
12.12.2014 Päättynyt PTK 129/2014 5 5-13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2014

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot