HE 165/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkojen korvaamisesta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
737/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
738/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
739/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta

2) Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

3) Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3256

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 108/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3276

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/1994 vp
Valmistunut

09.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 57/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1597

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2-5
Istuntopöytäkirjan sivu

2251

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.07.1994