HE 165/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 7 momentin soveltamatta jättämisestä vuosina 1996-1998

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 7 momentin soveltamatta jättämisestä vuosina 1996-1998

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1394/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 7 momentin soveltamatta jättämisestä vuosina 1996-1998

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2258

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.1995 Päättynyt PTK 91/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2455

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 32/1995 vp
Valmistunut

10.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 96/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.1995 Päättynyt PTK 97/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1995 Päättynyt PTK 99/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2623

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995 2
Istuntopöytäkirjan sivu

2666

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.1995

Vastaus
EV 105/1995 vp