HE 165/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1331/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1332/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1333/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1334/1999
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1335/1999
Päätös

Hyväksytty

6. Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1336/1999
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1337/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1338/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1339/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 a §:n muuttamisesta

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

4. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

6. Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta

7. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta

8. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

9. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

27

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/1999 vp
Valmistunut

09.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ensimmäinen, kolmas, seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina paitsi ensimmäisen lakiehdotuksen 19 b § ja voimaantulosäännös, kolmannen lakiehdotuksen 28 b §, seitsemännen lakiehdotuksen 43 §, kahdeksannen lakiehdotuksen 37 § ja yhdeksännen lakiehdotuksen 40 § muutettuna ja että toinen, neljäs, viides ja kuudes lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 120/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1999 Päättynyt PTK 121/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1999 Päättynyt PTK 122/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1999

Vastaus
EV 139/1999 vp