HE 165/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Laurila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.2000 Päättynyt PTK 125/2000
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 14/2000 vp
Valmistunut

30.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja, että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2000 Päättynyt PTK 154/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2000 Päättynyt PTK 160/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Huomautus

Tasavallan presidentti jätti lain vahvistamatta. (Hallituksen kirjelmä 09.02.2001)

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2000

Vastaus
EV 198/2000 vp

Asian jatkokäsittely

vp