Valtiopaivaasia HE 165/2003

HE 165/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

30.11.2004

Säädöskokoelma
767/2004
Sopimussarja
121/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

30.11.2004

Säädöskokoelma
768/2004
Sopimussarja
124/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

30.11.2004

Säädöskokoelma
769/2004
Sopimussarja
126/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa

Asetuksen voimaantulo

30.11.2004

Säädöskokoelma
866/2004
Sopimussarja
122/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Yleissopimuksen tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 9 artiklan 2 kappaleen mukainen selitys

Asetuksen voimaantulo

30.11.2004

Säädöskokoelma
866/2004
Sopimussarja
122/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Yleissopimuksen tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 9 artiklan 2 kappaleen mukainen selitys, joka koskee 6 artiklan soveltamisalaa

Asetuksen voimaantulo

30.11.2004

Säädöskokoelma
866/2004
Sopimussarja
122/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä

3. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa

2. Yleissopimuksen tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 9 artiklan 2 kappaleen mukainen selitys

3. Yleissopimuksen tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 9 artiklan 2 kappaleen mukainen selitys, joka koskee 6 artiklan soveltamisalaa

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.12.2003

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kaukoranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2004 Keskeytetty PTK 4/2004 2
06.02.2004 Päättynyt PTK 5/2004 3 1
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 13/2004 vp
Valmistunut

15.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Århusissa 25 päivänä kesäkuuta 1998 tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että eduskunta hyväksyy annettaviksi hallituksen ehdottamat kaksi selitystä, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi lain nimike muutettuna sekä että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/2004 vp
Valmistunut

19.05.2004

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 11/2004 vp
Valmistunut

25.05.2004

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 12/2004 vp
Valmistunut

28.05.2004

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 17/2004 vp
Valmistunut

10.06.2004

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2004 Päättynyt PTK 76/2004 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja mietinnön toiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen kahden selityksen antamisesta sekä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehtyyn yleissopimukseen sekä yleissopimuksen 9 artiklaa koskevien selitysten antamiseen, että niistä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2004