HE 166/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisistä teistä annetun lain ja yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1079/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1080/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

2. Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Välipirtti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.2000 Päättynyt PTK 125/2000
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 11/2000 vp
Valmistunut

21.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 98 a § muutettuna, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 143/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2000 Päättynyt PTK 145/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2000

Vastaus
EV 170/2000 vp