HE 166/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki merityöaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
934/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
935/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
936/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merityöaikalain muuttamisesta

2. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

3. Laki merimieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.2002 Päättynyt PTK 107/2002
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 6/2002 vp
Valmistunut

15.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2002 Päättynyt PTK 120/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

41

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.10.2002

Vastaus
EV 137/2002 vp