HE 166/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
323/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
324/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
325/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
326/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kansalaisuuslain 15 ja 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
327/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

2. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

3. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

4. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

5. Laki kansalaisuuslain 15 ja 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kantola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2008 Päättynyt PTK 3/2008
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/2008 vp
Valmistunut

12.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 8/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2009 Päättynyt PTK 9/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.02.2009 Keskeytetty PTK 13/2009
25.02.2009 Päättynyt PTK 14/2009 4,5
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.03.2009

Vastaus
EV 4/2009 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin