Valtiopaivaasia HE 166/2007

HE 166/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
323/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
324/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
325/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
326/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kansalaisuuslain 15 ja 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
327/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

2. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

3. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

4. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

5. Laki kansalaisuuslain 15 ja 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2007

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kantola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2008 Päättynyt PTK 3/2008 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/2008 vp
Valmistunut

12.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/2008 vp
Valmistunut

27.03.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 8/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2009 Päättynyt PTK 9/2009 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2009 Keskeytetty PTK 13/2009 2
25.02.2009 Päättynyt PTK 14/2009 2 4,5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.03.2009

Vastaus
EV 4/2009 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​