Valtiopaivaasia HE 166/2008

HE 166/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
981/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
982/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.10.2008

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2008 Keskeytetty PTK 93/2008 6
17.10.2008 Päättynyt PTK 94/2008 3 3
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 32/2008 vp
Valmistunut

28.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 8 c § ja voimaantulosäännös muutettuina, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna , että lakialoitteet LA 28/2007 vp, LA 94/2007 vp ja LA 8/2008 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 5/2007 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 30/2008 vp
Valmistunut

14.11.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2008 Keskeytetty PTK 116/2008 4
03.12.2008 Päättynyt PTK 117/2008 1 1-5
Päätös

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2008 Keskeytetty PTK 121/2008 10
10.12.2008 Päättynyt PTK 123/2008 4 5
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttiin. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.2008

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​