HE 167/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
509/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki liikennevakuutuslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
510/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki potilasvahinkolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
511/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki raideliikennevastuulain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
512/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
513/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta

2. Laki liikennevakuutuslain 6 §:n muuttamisesta

3. Laki potilasvahinkolain 3 §:n muuttamisesta

4. Laki raideliikennevastuulain 12 §:n muuttamisesta

5. Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2004 Päättynyt PTK 4/2004
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2004 vp
Valmistunut

12.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1., 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 59/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.2004 Päättynyt PTK 60/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.2004 Päättynyt PTK 62/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.2004

Vastaus
EV 60/2004 vp