Valtiopaivaasia HE 167/2003

HE 167/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
509/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki liikennevakuutuslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
510/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki potilasvahinkolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
511/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki raideliikennevastuulain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
512/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
513/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta

2. Laki liikennevakuutuslain 6 §:n muuttamisesta

3. Laki potilasvahinkolain 3 §:n muuttamisesta

4. Laki raideliikennevastuulain 12 §:n muuttamisesta

5. Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.12.2003

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2004 Päättynyt PTK 4/2004 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2004 vp
Valmistunut

12.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1., 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 59/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.2004 Päättynyt PTK 60/2004 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.2004 Päättynyt PTK 62/2004 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.2004