HE 167/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

28.01.2005

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
49/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lakimies Silvennoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.2004 Poistettu PTK 90/2004
16.09.2004 Päättynyt PTK 91/2004
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

28

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 35/2004 vp
Valmistunut

26.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoitteet LA 38/2003 vp ja LA 130/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2004 Keskeytetty PTK 130/2004
02.12.2004 Päättynyt PTK 131/2004 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2004 Keskeytetty PTK 135/2004
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004 3
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2004

Vastaus
EV 191/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot