Valtiopaivaasia HE 167/2005

HE 167/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
448/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 17 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
449/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
450/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 17 luvun 6 §:n muuttamisesta

3. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2005 Päättynyt PTK 110/2005 11
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/2006 vp
Valmistunut

08.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 55/2005 vp
Valmistunut

29.11.2005

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 20/2005 vp
Valmistunut

02.12.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 21/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2006 Päättynyt PTK 22/2006 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2006 Päättynyt PTK 23/2006 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 11 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.04.2006

​​​​