Valtiopaivaasia HE 167/2006

HE 167/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1299/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1300/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1301/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki perhe-eläkelain 33 ja 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1302/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1303/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vammaistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1304/2006
Päätös

Hyväksytty

7. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 55 ja 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1305/2006
Päätös

Hyväksytty

8. Laki lapsilisälain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1306/2006
Päätös

Hyväksytty

9. Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1307/2006
Päätös

Hyväksytty

10. Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1308/2006
Päätös

Hyväksytty

11. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1309/2006
Päätös

Hyväksytty

12. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1310/2006
Päätös

Hyväksytty

13. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1311/2006
Päätös

Hyväksytty

14. Laki tapaturmavakuutuslain 53 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1312/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1313/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki työntekijän eläkelain 140 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1314/2006
Päätös

Hyväksytty

17. Laki asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1315/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta

2. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

3. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

4. Laki perhe-eläkelain 33 ja 37 §:n muuttamisesta

5. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki vammaistukilain muuttamisesta

7. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 55 ja 58 §:n muuttamisesta

8. Laki lapsilisälain muuttamisesta

9. Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

10. Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

11. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

12. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

13. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta

14. Laki tapaturmavakuutuslain 53 d §:n muuttamisesta

15. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

16. Laki työntekijän eläkelain 140 §:n muuttamisesta

17. Laki asumistukilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Wuorenjuuri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006 15
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/2006 vp
Valmistunut

14.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-13., 16. ja 17. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 14. ja 15. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 9 ja 21 § sekä 14. ja 15. lakiehdotuksen voimaantulosäännökset muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2006 Päättynyt PTK 116/2006 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2006 Keskeytetty PTK 118/2006 27
22.11.2006 Päättynyt PTK 119/2006 1 1, 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2006