HE 167/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
516/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Koskenniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2008 Päättynyt PTK 3/2008
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/2008 vp
Valmistunut

03.06.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2008 Päättynyt PTK 64/2008
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2008 Päättynyt PTK 65/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.2008

Vastaus
EV 64/2008 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin