Valtiopaivaasia HE 167/2012

HE 167/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki väliaikaisesta pankkiverosta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
986/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
987/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
988/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki väliaikaisesta pankkiverosta

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

3. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.11.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.11.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2012 Päättynyt PTK 117/2012 2
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 34/2012 vp
Valmistunut

07.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 46/2012 vp
Valmistunut

04.12.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2012 Päättynyt PTK 127/2012 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2012 Keskeytetty PTK 131/2012 6
18.12.2012 Päättynyt PTK 132/2012 3 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2012