Valtiopaivaasia HE 167/2013

HE 167/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinjalostustoiminnasta, eläinsuojelulain muuttamisesta ja hevostalouslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eläinjalostustoiminnasta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
319/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
320/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki hevostalouslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
321/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläinjalostustoiminnasta

2. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

3. Laki hevostalouslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.2013

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Valjakka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.2013 Päättynyt PTK 107/2013 5
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 4/2014 vp
Valmistunut

13.03.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.03.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2014 Päättynyt PTK 25/2014 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.2014 Päättynyt PTK 26/2014 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.03.2014