Valtiopaivaasia HE 167/2014

HE 167/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Busck-Nielsen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2014 Keskeytetty PTK 94/2014 2
10.10.2014 Päättynyt PTK 96/2014 1
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 12/2014 vp
Valmistunut

05.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 40/2014 vp
Valmistunut

13.11.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 12/2014 vp
Valmistunut

21.11.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2015 Keskeytetty PTK 167/2014 4
10.03.2015 Päättynyt PTK 169/2014 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

​​​​