HE 168/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merimieslain 81 §:n ja merimiesten vuosilomalain 17 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki merimieslain 81 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
953/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merimiesten vuosilomalain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
954/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merimieslain 81 §:n muuttamisesta

2. Laki merimiesten vuosilomalain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.2000 Päättynyt PTK 125/2000
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 7/2000 vp
Valmistunut

24.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.2000 Päättynyt PTK 131/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2000 Päättynyt PTK 132/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2000

Vastaus
EV 142/2000 vp